Caută
Close this search box.

Statut

(1) Asociația poartă denumirea „Cercul de Prieteni Români Ingolstadt e.V.” și este înregistrată la Registrul Asociațiilor de la Judecătoria Ingolstadt.

(2) Sediu al asociației este în Ingolstadt: Münchener Strasse 80, 85051 Ingolstadt, Germania.

(1) Asociația își propune să promoveze înțelegerea pentru România în Germania, la fel ca și pentru Germania în România, contribuind astfel la relațiile germano-române pe toate planurile.

(2) Ea acționează în mod nepartizan și independent de apartenența politică, religioasă sau etnică, de grupurile economice și interesele individuale ale membrilor și organelor sale, având ca angajament voința internațională de înțelegere și scopul dezvoltării și promovării unei Europe umanitare și democratice.

(3) Ea urmărește scopul, în special pe baza relațiilor culturale, științifice și umanitare deja existente între cetățenii celor două state, de aprofundare a relațiilor germano-române la nivel cultural, științific, politic, economic și umanitar, în cadrul Europei care crește în unitate.

(4) Asociația urmărește acest scop prin toate mijloacele care i se par potrivite.

(5) În special, asociația:

a. Îl va pune în legătură pe reprezentanții domeniilor cultură, știință, economie, industrie, politică și media pentru a schimba opinii;

b. va facilita întâlniri personale între germani și români în cele două state și va promova schimbul științific și cultural;

c. va organiza conferințe, seminarii, ateliere, conferințe etc. și va sprijini continuarea colaborării și înțelegerii dintre participanții anteriori la astfel de evenimente;

d. va activa în domeniul neprofit;

e. va colabora amical cu persoane și instituții care au scopuri asemănătoare, și va promova schimbul reciproc de informații și cooperarea între instituțiile germano-române existente.

(6) Asociația își propune, în vederea realizării mai bune a obiectivelor menționate, să înființeze un Cerc de Prieteni Români pentru Statul Bavaria ca o asociație paravan a unor asociații regionale deja existente cu același scop și să adere la o astfel de asociație paravan.

(1) Asociația urmărește numai scopuri caritabile în sensul secțiunii „Scopuri care beneficiază de scutirea de impozit” a codului fiscal.

(2) Asociația acționează dezinteresat; ea nu urmărește în primul rând scopuri economice.

(3) Fondurile asociației pot fi folosite numai pentru scopurile prevăzute în statut. Membrii nu primesc beneficii din fondurile asociației.

(4) Nicio persoană nu poate beneficia de cheltuieli care sunt străine de scopul asociației sau de remunerații excesive.

(5) Asociația poate să formeze capital și rezerve libere și legate conform reglementărilor fiscale; în cazul rezervelor legate, trebuie să fie precis specificată măsura și termenul sau intervalul de timp prevăzut pentru utilizarea fiecărei rezerve în cadrul scopurilor statutare.

(1) Membru al asociației poate deveni orice persoană naturală sau juridică de drept privat sau public. Persoanele naturale pot deveni membri numai dacă nu au capacitate de exercițiu restrânsă.

(2) Pentru a deveni membru, este necesar să se depună o cerere de admitere în scris, adresată consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație decide asupra cererii de admitere la libera sa apreciere. În caz de respingere a cererii, el nu este obligat să comunice solicitantului motivele. Reclamația împotriva deciziei consiliului de administrație poate fi depusă în termen de două săptămâni de la primirea ei la adunarea generală care va decide în ședința sa ordinară următoare.

(4) Calitatea de membru se pierde prin deces, demisie, excludere sau ștergerea din lista membrilor. Demisia se face prin declarație scrisă către consiliul de administrație.

(5) Un membru poate fi șters din lista membrilor de către consiliul de administrație, prin hotărâre, dacă este în întârziere cu plata cotizației de membru sau cu contribuțiile sau sumele de bani. Ștergerea poate fi dispusă numai dacă trec trei luni de la trimiterea scrisorii de avertizare și dacă avertizarea includea amenințarea ștergerii. Hotărârea trebuie comunicată membrului.

(6) Un membru poate fi exclus din asociație prin decizie a consiliului de administrație, dacă încalcă în mod grav interesele asociației sau aduce prejudicii prestigiului asociației în alt mod. Înainte de a lua o decizie, consiliul de administrație va acorda membrului ocazia de a depune o declarație în scris sau verbală. Hotărârea consiliului de administrație va fi comunicată membrului exclus în scris și va cuprinde motivele excluziunii. Membrul exclus are dreptul să depună plângere la adunarea generală care va decide în mod definitiv asupra excluziunii. Plângerea trebuie depusă în termen de o lună de la comunicarea deciziei consiliului de administrație și să fie motivată. Adunarea generală următoare decide definitiv asupra plângerii. Dacă membrul nu folosește dreptul de a face plângere sau nu o face în termen, sau dacă nu apare la adunarea generală care decide asupra excluziunii, el se supune hotărârii de excludere.

(7) Asociația supraviețuiește excluderii sau demisiei membrilor în rândul membrilor rămași. Persoana exclusă nu are dreptul la activul asociației. Nu are niciun drept la împărțire.

(1) Consiliul de administrație poate numi orice persoană drept membru de onoare care a adus contribuții semnificative la asociație și la promovarea obiectivelor sale.

(2) Numele onoratului trebuie confirmat de următoarea adunare generală.

(3) La propunerea consiliului de administrație, adunarea generală poate să numească membri de onoare pe viață.

(4) Membrii de onoare sunt scutiți de datoria de plată a cotizațiilor și pot colabora în cadrul asociației în calitate de consilieri.

(1) Organele asociației sunt adunarea generală și consiliul de administrație.

(1) O adunare generală trebuie să fie convocată cu cel puțin trei săptămâni înainte, prin invitație scrisă (poștă/e-mail/fax) și cu comunicarea ordinii de zi de către președinte sau unul dintre vicepreședinți; altfel, atunci când interesul asociației o cere sau un cincime dintre membri o solicită.

(2) Orice membru poate să ceară, până la o săptămână înainte de o adunare generală, adăugarea unor puncte pe ordinea de zi, printr-o cerere în scris adresată consiliului de administrație. La începutul adunării generale, va fi anunțată adăugarea. Decizia adunării generale va fi luată cu privire la cererile de adăugare la ordinea de zi prezentate în cadrul adunării generale.

(3) Adunarea generală are, în special, următoarele atribuții:

a. Primirea raportului de gestiune al consiliului de administrație și decizia privind eliberarea sa;

b. Alegerea și demiterea consiliului de administrație și a auditorilor;

c. Aprobarea bugetului pentru anul viitor;

d. Luarea deciziilor privind modificările statutare și dizolvarea asociației.

(4) Fiecare membru are un vot la adunarea generală, dacă a achitat cotizația de membru, fiecare membru are dreptul la cuvânt, dar doar prezența personală dă dreptul la vot. Nicio persoană terță nu are dreptul să voteze în locul unui absent.

(5) Cu excepția prevederilor statutare, deciziile adunării generale se iau cu majoritate simplă a voturilor valabile exprimate.

(6) Orice adunare generală care a fost convocată în mod regulamentar este capabilă de luare a deciziei.

(7) Votarea are loc în mod deschis. La cererea unui membru, votarea trebuie să fie secretă.

(8) Alegerile se fac în secret.

(9) Deciziile adunării generale sunt înregistrate textual. Procesul-verbal este întocmit de către membrul consiliului de administrație desemnat ca secretar, semnat de către înregistrator și aprobat la adunarea generală următoare.

(1) Consiliul de administrație este format din președinte/președintă, doi vicepreședinți, casier, secretar și doi alți membri.

(2) Asociația este reprezentată în exterior de președinte sau de unul dintre vicepreședinții săi, fiecare în mod individual (consiliul de administrație în sensul § 26 al BGB). Prin hotărâre a consiliului de administrație, care trebuie înregistrată în proces-verbal, puterea de reprezentare poate fi delegată altui membru al consiliului de administrație într-un caz particular.

(3) Prin hotărâre a consiliului de administrație, poate fi format un consiliu de administrație extins. Acesta nu va avea mai mult de zece membri. Paragraful 1, 2 și 4 nu sunt afectate. Consiliul de administrație poate coopta un student sau cercetător din România ca membru cu drept de consultare în activități.

(4) Membrii consiliului de administrație sunt aleși individual de Adunarea Generală a Membrilor pentru o perioadă de doi ani. Consiliul de administrație rămâne în funcție până la o nouă alegere. Noua alegere trebuie să aibă loc cel târziu patru luni după expirarea mandatului consiliului de administrație anterior. Dacă un membru al consiliului de administrație demisionează înainte de termen, consiliul de administrație poate alege un înlocuitor până la următoarea Adunare Generală a Membrilor.

(5) Consiliul de administrație este responsabil pentru toate afacerile asociației, cu excepția cazurilor în care acestea sunt atribuite expres altui organ. El este responsabil, în special, de:

a. Pregătirea și convocarea Adunării Generale a Membrilor și stabilirea ordinii de zi,

b. Punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a Membrilor,

c. Pregătirea bugetului, contabilitatea, elaborarea raportului anual,

d. Decizia privind implementarea proiectelor conform § 2,

e. Deciziile privind primirea, excluderea și radierea membrilor din lista de membri,

f. Stabilirea cuantumului cotizației de membru, a contribuțiilor și a taxelor de admitere.

(6) Consiliul de administrație ia hotărâri printr-o majoritate simplă într-o ședință. În caz de egalitate de voturi, hotărâște votul președintelui; în caz de indisponibilitate a președintelui, hotărăște votul vicepreședintelui care prezidează ședința. Dacă consiliul de administrație ia hotărâri telefonic sau în scris, hotărârea se ia în mod unanim. O întâlnire trebuie convocată cu o săptămână înainte de către președinte sau, în cazul indisponibilității acestuia, de unul dintre vicepreședinți. Aceasta este calificată pentru a lua decizii dacă participă cel puțin trei membri ai consiliului de administrație, inclusiv președintele sau unul dintre vicepreședinți.

(7) Consiliul de administrație poate elabora, dacă este necesar, un regulament intern. Hotărârile consiliului de administrație sunt înregistrate în proces-verbal.

(1) Membrii plătesc o cotizație anuală, al cărei cuantum este decis de consiliul de administrație. Cotizațiile anuale stabilite intră în vigoare la 1 ianuarie al anului următor, în care hotărârea este adoptată. Consiliul de administrație poate, de asemenea, să stabilească o altă dată pentru intrarea în vigoare a noilor cotizații prin hotărâre. Detaliile privind plata cotizației sunt stabilite de consiliul de administrație prin hotărâre.

(2) La aderarea la asociație, se calculează o taxă de membru. La aderarea la asociație în timpul anului în curs, se calculează o sumă proporțională pentru fiecare lună de membru, egală cu 1/12 din cotizația anuală. Studenților și pensionarilor li se poate acorda o reducere a cotizației.

(3) Pentru finanțarea proiectelor speciale sau pentru depășirea dificultăților financiare ale asociației, pot fi colectate contribuții suplimentare, cu condiția ca cuantumul unei contribuții să nu depășească de trei ori cotizația anuală. Cuantumul și scadența cotizațiilor anuale și a contribuțiilor suplimentare sunt stabilite de către consiliul de administrație.

(1) Managementul financiar al asociației urmează principiile utilizării economice și chibzuite a resurselor. Veniturile și cheltuielile trebuie să fie echilibrate. La luarea deciziilor cu impact financiar, trebuie să se hotărască simultan și acoperirea cheltuielilor.

(2) Asociația se finanțează din venituri de toate tipurile, în special din cotizațiile membrilor, donații (generale și destinate unui scop anume), alte contribuții și contribuții suplimentare. Consiliul de administrație poate decide să perceapă o taxă de admitere.

(3) Membrii de onoare sunt scutiți de plata cotizațiilor și a contribuțiilor suplimentare.

(5) Consiliul de administrație poate, în cazuri adecvate, în special din motive sociale, să excludă sau să amâne total sau parțial cotizațiile și contribuțiile.

(6) Anul fiscal este anul calendaristic. Primul an fiscal este un an fiscal trunchiat, care se încheie la 31.12.12.

(1) Asociația ține evidență a veniturilor și cheltuielilor, precum și a patrimoniului său. În acest sens, se va proceda conform principiilor de contabilitate corectă.

(2) Asociația trebuie să prepare, în termenul corespunzător unei activități comerciale corecte, la încheierea fiecărui exercițiu financiar, un bilanț sub forma unui cont de profit și pierdere care să respecte principiile contabilității corecte.

(3) Bilanțul trebuie verificat de către doi auditori financiari, care vor prezenta raportul lor Adunării Generale a Membrilor înainte de adoptarea hotărârii de eliberare a consiliului de administrație.

(1) Pentru lichidarea asociației este necesară o majoritate de trei sferturi în prezența cel puțin a jumătate din membri. Cererea de lichidare trebuie să fie comunicată în convocarea la întâlnire. În acest caz, termenul de convocare este de o lună.

(2) La lichidarea asociației sau la încetarea scopurilor de ajutor fiscal, activele asociate după deducerea datoriilor, revin Societății Prietenilor și Sponsorilor de la Hochschule Ingolstadt e.V. (Tribunalul Districtual Ingolstadt VL 996 / 07.03.1996, Ajutor fiscal conform Deciziei Administrației Financiare Ingolstadt din 20.12.1995), cu condiția să fie utilizate direct și exclusiv în scopuri de caritate, în special pentru bursele studenților sau cercetătorilor români.

(3) Dacă asociația menționată nu mai există sau nu mai are statut de ajutor fiscal, hotărârile privind utilizarea activelor pot fi puse în aplicare numai cu acordul Administrației Fiscale competente.

(1) Pentru a schimba statutul este necesară o majoritate de două treimi dintre voturile valabile exprimate în prezența cel puțin a zece la sută din membri.

(2) Schimbarea scopului asociației necesită aprobarea unanimă a Adunării Generale a Membrilor în prezența cel puțin a jumătate din membri.

Ingolstadt, 30.07.2012

Înregistrare în Registrul Asociațiilor Ingolstadt: VR 200547 / 25.10.2012

Membri fondatori: Ramona Trufin, Christina Lehmann, Ute Schwartz, Ovidiu Weimann-Chirilov, Monika Weimann-Chirilov, Iustina Pusel, Smaranda Goidaci

Modificarea statutului prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor din 09.02.2015

Nu rata evenimentele noastre!

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.